MENU

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Anita Dries Fotografie

november 2023

 

1.Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Offerte: alle aanbiedingen van de fotograaf aan rechtspersonen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Anita Dries Fotografie (hierna de Fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna de Opdrachtgever).

Opdracht: dienst of product dat door de fotograaf geleverd zal worden

Fotograaf: Anita Dries Fotografie, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de Fotograaf de overeenkomst heeft gesloten, als ook de aanvaarder van deze Algemene voorwaarden.

Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst

Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk”, wordt tevens de elektronische communicatie zoals email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoen vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

Aw: Auteurswet 1912

 1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor de Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 1. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, zoals vermeld staat op haar website.

Indien niet van en gebruikelijk vergoeding wordt gesproken, rekent de Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.

3.3 Alle door de Fotograaf genoemde kosten zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

3.4 De prijzen zijn exclusief reiskosten van 0,40 per kilometer heen en terug buiten de straal van 10 kilometer van af 9408 CL Assen

 1. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient voorafgaand aan de fotosessie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze te kort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

 1. Levering

5.1 De Fotograaf levert de bestanden in hoge resolutie jpeg bestanden.

5.2 Zowel onbewerkte bestanden als RAW bestanden worden niet geleverd.

5.3 De Fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm om ervoor te zorgen dat kleurbewerking optimaal is. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen.

5.4 De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in kleuren en helderheid van een fotoproduct  of fotoafdrukken welke niet door de Fotograaf geleverd zijn.

 

 1. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.

 1. Opdracht

7.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

7.2 Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

7.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

 

 

8.Cadeaubonnen

8.1 Bij Anita Dries Fotografie heeft u de mogelijkheid een cadeaubon  te kopen. Het minimumbedrag is €25. Het bedrag vanaf het minimum is door uzelf te bepalen.

8.2 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

8.3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele afgiftedatum.

8.4 Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Anita Dries Fotografie.

8.5 U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestellingen.

8.6 De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

8.7 Een cadeaubon kan één keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of een tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

8.8 Heeft u meer dan  één cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

 

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf, als ook andere rechten van intellectueel eigendom.

 1. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

10.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.

 1. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 1. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

12.2 De opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Portretrecht

13.1De Fotograaf houdt zich het recht de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, drukwerk, tijdschriftartikelen, beursmateriaal, advertenties en ander promotiemateriaal.

13.2 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

 1. Aansprakelijkheid en rechten van derden

14.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

14.2 De Fotograaf is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

14.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

14.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

14.5 De Fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen.

 1. Faillissement/surseance Zowel de Fotograaf als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.
 1. Rechts- en forumkeuze

16.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Anita Dries | Anita Dries Fotografie | Gazellenlaan 4, 9408 CL Assen © Anita Dries Fotografie, februari 2018

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

CLOSE